รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖