รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖