รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖