รายงานการประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖