รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖