รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖