รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖