รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖