รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี งบประมาณ 2564

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี งบประมาณ 2564
เทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้จัดทำประกา่ศรายงานการรับจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564
————————————
ภาพข่าว : กองคลัง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :