รายงานข้อมูลรายรับรายจ่าย งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานข้อมูลรายรับรายจ่าย งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติการบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงผลการดำเนินงานของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันค่ะด้วยเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานข้อมูลรายรับรายจ่าย งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติการบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงผลการดำเนินงานของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ