รายงานประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

๗วิสามัญสมัยที่๒ครั้งที่๑วันที่๒๔กย.๒๕๖๒