รายงานแสดงผลการดำเนินรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564
เทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 ประจำปี 2564 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปี งบประมาณ 2564 เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564
————————————
ภาพข่าว : กองคลัง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :