รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 งบประมาณ 2564

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่  4 ประจำปี 2564 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564