วัด / โรงเรียน

          โรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน มีโรงเรียนในพื้นที่ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน, โรงเรียนชุมชุนหนองหัวฟาน, โรงเรียนเมืองนาท

1. โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน

2. วัดหนองหัวฟาน