วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

“เทศบาลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำทางการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่แนวทางเมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ยั่งยืน”

พันธกิจเทศบาล/ภารกิจเทศบาล

1. พัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมการสาธารณูปโภค

2. ส่งเสริมการศึกษาระดับอนุบาล โรงเรียนในระบบและการศึกษานอกระบบ ตลอดชีวิต

3. ส่งเสริมและดำรงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีประสานสร้างความสามัคคี

4. ส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ เสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

5. พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน มีการบริการด้านสาธารณสุขอย่างเพียงพอ

6. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7. พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

8. ประสานงานร่วมมือในด้านการพัฒนากับทุกหน่วยงานหรือองค์กร

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเทียว

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ชุมชนมีความเข้มแข็ง
 2. เพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีสภาพแวดล้อมที่ดี
 3. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้สอดคล้องกับความจำเป็นของประชาชน
 4. เพื่อพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และพัฒนาแหล่งน้ำให้มีความเพียงพอสำหรับ อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
 5. เพื่อพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน บุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม โดยมีการพัฒนาทั้งด้าน สติปัญญา ร่างกาย จิตใจ ไปพร้อมกัน
 6. เพื่อส่งเสริมการศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และปลูกฝังจิตสำนึกอันดีแก่ประชาชน
 7. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ โดยการจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
 8. เพื่อส่งเสริมชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเทียว และเป็นแหล่งเรียนรู้
 9. เพื่อส่งเสริมการดำเนินการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปรับปรุงการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

ร้อยละของความสำเร็จของ เป้าหมาย / ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของค่าเป้าหมาย

เป้าหมาย

 1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ชุมชนมีความเข้มแข็ง
 2. ประชาชนมีสุขภาพดี มีสภาพแวดล้อมที่ดี
 3. โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีความเพียงพอ ประชาชนได้รับความสะดวก มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต
 4. เกษตรในพื้นที่มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินไปอย่างเหมาะสม และมี แหล่งน้ำที่เพียงพอสำหรับ อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
 5. การศึกษามีมาตรฐาน บุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม โดยมีการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้าน สติปัญญา ร่างกาย จิตใจ ไปพร้อมกัน
 6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
 7. เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา และนันทนาการ
 8. ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งเรียนรู้
 9. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ใช้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ในการประปฏิบัติงาน

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
 2. ส่งเสริมสนับสนุน การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 4. สนับสนุนงานส่งเสริม
 5. สุขภาวะอนามัย
 6. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
 7. ส่งเสริมสนับสนุนงานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 8. ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าอยู่
 9. ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค พร้อมบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ดี
 10. ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ พร้อมบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ดี
 11. ส่งเสริมสนับสนุนการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี
 12. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประปา การผลิต การบริการพร้อมบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพดี และสามารถใช้งานได้ดี
 13. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร
 14. ให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่
 15. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำให้มีความเพียงพอสำหรับ อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
 16. ส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพการจัดการศึกษา
 17. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
 18. ส่งเสริมสนับสนุนบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 19. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
 20. ส่งเสริมพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้
 21. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
 22. ส่งเสริมสนับสนุน บุคลากร ให้ได้รับการศึกษา อบรม เพิ่มพูนความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รองรับการบริการประชาชน
 23. ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติ
 24. ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติราชการ เพื่อรองรับการบริการประชาชน
 25. ส่งเสริมการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

“มุ่งเน้นการพัฒนาด้วยความสมดุล พอเพียง เหมาะสม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”