วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

“เทศบาลน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี มากมีเศรษฐกิจพอเพียง โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง ธำรงหลักธรรมาภิบาล”

พันธกิจเทศบาล

1. พัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมการสาธารณูปโภค

2. ส่งเสริมการศึกษาระดับอนุบาล โรงเรียนในระบบและการศึกษานอกระบบ ตลอดชีวิต

3. ส่งเสริมและดำรงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีประสานสร้างความสามัคคี

4. ส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ เสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

5. พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน มีการบริการด้านสาธารณสุขอย่างเพียงพอ

6. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7. พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

8. ประสานงานร่วมมือในด้านการพัฒนากับทุกหน่วยงานหรือองค์กร