การบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

-การจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ด้วยตนเอง (Self Service) สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

-การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการงดใช้โฟมในการบรรจุอาหาร ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกใช้แล้วทิ้ง

-ผู้จัดงานพิจารณาใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติในการบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

-ผู้จัดงานจัดหาถังรองรับขยะให้เพียงพอ และติดป้ายระบุประเภทขยะให้ชัดเจน สังเกตและแนะนำการคัดแยกประเภทมูลฝอยแก่ผู้เข้าร่วมประชุมให้ถูกต้องตามประเภท