โครงการฝึกอบรมการเผชิญเหตุ ประจำปี 2562

นที่ 14 มิถุนายน 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ดำเนินโครงการฝึกอบรมการเผชิญเหตุ ประจำปี 2562 โดย นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี ประธานเปิดโครงการ และ ได้รับเกียรติ จากเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลจอหอ มาเป็นวิทยากรการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติซักซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน