กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้โครงการสำนักงานสีเขียว

วันที่ 11  มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลหนองหัวฟานจัดกิจกรรมให้ความรู้กับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ตามโครงการสำนักงานสีเขียว ดังนี้

1.การให้ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว

2.การใช้พลักงานและทัพยากรอย่างประหยัด

3.การลดและการคัดแยกขยะ

4.การจัดซื้อจัดจ้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5.ก๊าซเรือนกระจกและลดการปลดปล่อย