กิจกรรม 5 ส. สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบ  และความสวยงาม ในสำนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการ