ประกาศเชิญชวนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เลือกพักโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม