มาตรการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน