รับโลรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) G ทองแดง