สภาพทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
         เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เป็นตำบล 1 ใน 7 ตำบลของอำเภอขามสะแกแสง ซึ่งเดิมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบของสุขาภิบาลซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาได้ยกฐานะตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลทำให้ สุขาภิบาลหนองหัวฟาน เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
อาณาเขตติดต่อ
          เทศบาลตำบลหนองหัวฟานมีอาณาเขตพื้นที่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 2 ส่วน คือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟานและองค์การบริหารส่วนตำบลเมองนาท ดังนี้
ทิศเหนือ จรด อบต.หนองหัวฟานและอำเภอคง
ทิศตะวันออก จรด อบต.หนองหัวฟาน, อบต.เมืองนาทและอำเภอคง
ทิศตะวันตก จรด อบต.หนองหัวฟาน, อบต.เมืองนาท
ทิศใต้ จรด อบต.เมืองนาท

         โดยเทศบาลตำบลหนองหัวฟานอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร