สภาพทางภูมิประเทศ

2. สภาพทั่วไป

2.1 ลักษณะที่ตั้ง

ทำเลที่ตั้งเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เป็น 1 ใน 7 ตำบล ในเขตอำเภอขามสะแกแสง

จังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 2 ส่วน คือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ดังนี้

    • ทิศเหนือ          จรด
    • ทิศตะวันออก    จรด
    • ทิศตะวันตก      จรด
    • ทิศใต้                จรด
ทิศเหนือ จรด อบต.หนองหัวฟานและอำเภอคง
ทิศตะวันออก จรด อบต.หนองหัวฟาน อบต.เมืองนาทและอำเภอคง
ทิศตะวันตก จรด อบต.หนองหัวฟานและอบต.เมืองนาท
ทิศใต้ จรด อบต.เมืองนาท

        โดยตำบลหนองหัวฟานอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร

เขตปกครอง  รวม 5  หมู่บ้าน  คือ

หมู่ที่ 3 บ้านดอนทะยิง ผู้ปกครอง นางศิริพร ต่างกลาง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านหินตั้ง ผู้ปกครอง นายไมตรี กรอกงูเหลือม ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวฟาน ผู้ปกครอง นายไชยวัฒน์ สมัยกลาง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านเมืองนาท ผู้ปกครอง นางภาวินี โชติกลาง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านตลุงหว้า ผู้ปกครอง นายสมส่วน วีระหังโส ผู้ใหญ่บ้าน

 

          จำนวนประชากรและความหนาแน่นของประชากร  จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง ณ เดือนมิถุนายน  2555  พบว่าเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  มีจำนวนทั้งสิ้น  4,817  คน จำแนกเป็นชาย  2,421  คน   หญิง  2,396  คน  มีความหนาแน่น  เฉลี่ย  753  คนต่อตารางกิโลเมตร  และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,265  ครัวเรือน ซึ่งจะดูได้จากตาราง