สภาพทางสังคม

สภาพสังคมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

 • ชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 12 ชุมชน
 • จำนวนบ้าน จำนวน 1,265 ครัวเรือน
 • จำนวนประชากรในเขตเทศบาล จำนวน 4,817 คน

ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เรียงตามลำดับความสำคัญ

1. ประมาณเดือน  ธันวาคม  –  มกราคม  ทุกปี

กิจกรรมพอสังเขป  ประชาชนทำบุญเลี้ยงพระที่วัด  ตักบาตรร่วมกัน  ฟังเทศก์ฟังธรรม  ถวายสังฆทานและอื่นๆ

2. ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ของทุกปี

กิจกรรมพอสังเขป  ประชาชนร่วมกันแห่เทียนพรรษา  โดยจัดขบวนแห่ประดับรถด้วยดอกไม้และเทียนขนาดต่างๆ  ที่ประดับด้วยลวดลายสวยงามไปถวายวัด  และร่วมกันฟังเทศก์  ฟังธรรม  ร่วมกันถวายเทียนแด่พระภิกษุสงฆ์

3. ประมาณเดือนเมษายน  ของทุกปี

กิจกรรมพอสังเขป  รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่เคารพนับถือ  เพื่อขอพร  ร่วมกันทำบุญตักบาตร  มีการละเล่นพื้นบ้าน  และเล่นสาดน้ำคลายความร้อน  เพราะเดือน  เมษายน  ของทุกปีอากาศร้อน

4. ประมาณเดือน  พฤศจิกายน  ของทุกปี

กิจกรรมพอสังเขป  จัดการประกวดนางนพมาศ  และประกวดกระทง  โดยการส่งเข้าประกวดของแต่ละชุมชน  เพื่อนำไปลอยในแม่น้ำลำคลองเพื่อขอขมาพระแม่คงคาและจัดงานมหรสพตลอดคืนและอื่นๆ

5. ประมาณเดือน  พฤศจิกายน  ของทุกปี

กิจกรรมพอสังเขป  จัดขบวนแห่จากหน่วยงานราชการต่างๆ  ในเขตอำเภอขามสะแกแสง  และการจัดออกร้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และของดีขามสะแกแสง  มีมหรสพและการละเล่นตลอดคืน  โดยมีการจัดการประกวดธิดาพริก  และนางงามขามสะแกแสง

6. จัดงานประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยชาวบ้านจะนำเครื่องเซ่นไหว้มาบวงสรวงปู่ตาทุกปีกลางวันมีมหรสพเพลงโคราช กลางคืนจะมีการละเล่นตลอดคืน

 

กองสาธารณสุข

          เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  1  แห่ง   คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหนงอหัวฟาน  ตั้งอยู่ที่  บ้านดอนทะยิง  หมู่ที่  3  ตำบลหนองหัวฟาน  โดยมีบุคลากร  ดังนี้

 1.  นางสมหมาย  หาญอนุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพ

2.  นางสาวกัญญา  พึ่งสันเทียะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

3.  นางสาวศศิธร  นันสันเทียะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนปฎิบัติงาน

 

ผู้ติดยาเสพติด

ไม่มีผู้ติดยาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ผู้สูงอายุ

ในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟานจำนวน 670 คน แบ่งเป็น

   • ชาย จำนวน 315 คน
   • หญิง จำนวน 355 คน

ผู้พิการทุพพลภาพ  จำนวน 110 คน

 • ชาย จำนวน 50 คน
 • หญิง จำนวน 60 คน

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี  (1 ม.ค.55 – 1 มิ.ย. 56)  จำนวน  –  ครั้ง

2.ความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินจากเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา 1,875  บาท

3.รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน

4.ถังดับเพลิง จำนวน 109 ถัง

5.พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 คน

6.การซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในปีที่ผ่านมา จำนวน 2 ครั้ง

 

การจัดการขยะ

1. 0.8  ตัน/วัน

2. รวม  3  คัน(ชำรุด 1 คัน)

– รถยนต์   คันที่ 1 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ   1  ลบ.เมตร

– รถยนต์   คันที่ 2 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ    4  ลบ.เมตร

– รถยนต์   คันที่ 3 รถเก็บขยะอัดท้าย ขนาดบรรจุ     6  ลบ.เมตร

3. 0.7    ตัน/วัน

4. 0.7   ตัน/วัน   กำจัดขยะโดยวิธีกองไว้กับพื้น   เผา   และฝังกลบ

5. จำนวน  7  ไร่   ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ตำบลหนองหัวฟาน

อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

– ห่างจากเขตท้องถิ่นเป็นระยะทาง   7   กิโลเมตร

– ที่ดินสำหรับเก็บขยะที่ใช้ไปแล้ว  จำนวน  1  ไร่

– เหลือพื้นที่กำจัดได้อีกประมาณ  10  ปี

– คาดว่ากำจัดขยะได้อีก  2  ปี

 

จำนวนรถยนต์แยกตามประเภท  ขนาด  ลักษณะ  และสังกัด

1.รถยนต์บรรทุกดีเซลแคบ  ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ( สำนักปลัด )

2. รถยนต์บรรทุกดีเซล  4  ประตู    ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ( สำนักปลัด )

3. รถกระเช้าไฟฟ้าระบบไฮดรอลิค    ขนาด  1  คัน  ขับเคลื่อน  2  ล้อ  (สำนักปลัด)

4.รถจักรยานยนต์  ยามาฮ่า  เบลอาร์  รุ่น 120 ซีซี สีแดง ( กองช่าง )

5.รถจักยานยนต์ฮอนด้า  เวฟ รุ่น  125 ซีซี  สีแดง  ( กองช่าง )

 

เส้นทางคมนาคม

          การคมนาคมตำบลหนองหัวฟาน  มีถนนสายหลัก  คือ  ทางหลวงแผ่นดินสายถนนไทย-คง (2150) ตัดผ่านและบรรจบทางหลวงชนบทสายหนองหัวฟาน-หญ้าคา   ถนนสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล  ความยาว  6.6  กิโลเมตร  คิดเป็นพื้นที่รวม  33 ตารางกิโลเมตร

การคมนาคมภายในเขตเทศบาล/หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น   35,500  ตาราง  แยกเป็น

– ถนนสัญจรไปมาสะดวก     จำนวน  25,000  ตารางเมตร  คิดเป็น  70.42 %

– ถนนสัญจรไปมาไม่สะดวก   จำนวน  10,000  ตารางเมตร   คิดเป็น  29.58 %