สภาพทางเศรษฐกิจ

 

        ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  การปศุสัตว์ซึ่งเป็นการเลี้ยงสัตว์ตามปลายไร่ปลายนาและผลผลิตที่ได้จากการทำกสิกรรมการปศุสัตว์ที่เหลือจากอุปโภคบริโภค  ในครัวเรือนนำมาขายที่ตลาด  ปัจจุบันประชาชนเริ่มตื่นตัวทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจมากขึ้น  โดยมีการเลี้ยงไก่บ้าน  เลี้ยงปลา  เลี้ยงหมู  เลี้ยงวัว  เพื่อเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมรายได้

        ปัจจุบันเทศบาลได้ทำโครงการพัฒนาอาชีพ ตามนโยบายของรัฐบาล  หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล  โดยการส่งเสริมอย่างจริงจัง

โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร

ลักษณะหรือประเภทของการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

คือ  การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  รายได้เฉลี่ยของประชากร   30,000.-  บาท/คน/ปี

การเกษตรกรรม

ลักษณะการประกอบอาชีพการเกษตรกรรมในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพทำไร่  ทำนา  และเลี้ยงสัตว์  จำนวนครัวเรือนที่ทำอาชีพเกษตรกรรม  ประมาณร้อยละ  90  ของครัวเรือนในเขตเทศบาล

การพาณิชยกรรมและบริการ

1.  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

–  สถานีบริการน้ำมัน 3 แห่ง

–  ตลาดสด 1 แห่ง

–  ร้านค้าทั่วไป 42 แห่ง

–  คลินิก 3 แห่ง

–  ที่ทำการไปรษณีย์ย่อย 1 แห่ง

2.  สถานประกอบการด้านบริการ

–  สถานที่จำหน่ายอาหาร 8 แห่ง

          ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  เป็นการประกอบอาชีพในครัวเรือนส่วนใหญ่  เช่น  โรงสี  โรงขนมจีน  โรงงานผลิตเส้นหมี่

      • ชุมชนในเขตเทศบาล  จำนวน 12 ชุมชน
      • จำนวนบ้าน จำนวน 1,265 ครัวเรือน
      • จำนวนประชากรในเขตเทศบาล จำนวน 4,817 คน