ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/LawServlet?regType=2#