หมวดหมู่การประเมินคุณธรรม: 23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน