หมวดหมู่แผนพัฒนา: รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน