คำแถลงนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

เทศบาลตำบหลนองหัวฟาน ได้ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

เรื่องคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ได้มีการแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

รายละเอียดปรากฎคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :