ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566