ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561