ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559(เอกสารแนบ)