รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน 2565