สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563

https://nonghuafancity.go.th/wp-content/uploads/2020/04/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B8%A3.1-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2563.pdf

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

https://nonghuafancity.go.th/wp-content/uploads/2020/04/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B8%A3.1-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-2563.pdf

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563

https://nonghuafancity.go.th/wp-content/uploads/2020/04/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B8%A3.1-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2563.pdf

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

https://nonghuafancity.go.th/wp-content/uploads/2020/04/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B8%A3.1-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2562.pdf

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

https://nonghuafancity.go.th/wp-content/uploads/2020/04/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B8%A3.1-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2562.pdf

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

https://nonghuafancity.go.th/wp-content/uploads/2020/04/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B8%A3.1-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2562.pdf