แบบสรุปรายงานขอซื้อขอจ้าง (สขร.)ประจำเดือน ตุลาคม 2558