แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้ทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559