แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้ทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558