แผนการพัฒนาพนักงาน เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน (งบประมาณ 2564-2566)

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

ลงวันที่  11 พฤศจิกายน  2545 กำหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติเพื่อให้เรียนรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ของพนักงานเทศบาล

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี  ดังนั้นเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

จึงได้จัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :