โครงสร้าง / หน้าที่ กองทุน

กิจกรรมที่จะของบประมาณสนับสนุนจากกองทุน

         1. กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องสุขภาพและป้องกันโรค  ฟื้นฟูสมรรถภาพและรักษาพยาบาลระดับปฐมภูิมเชิงรุก