จดหมายข่าวมีนาคม – นิทรรศการวันคนพิการสากล ประจำปี 2565