การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ เทศบายลตำบลหนองหัวฟานได้จัดทำการจัดเก็บภาษีอากรของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

“มุ่่งสูู่สัมฤทธิ์ของการจัดการการคลัง พัฒนาด้วยหลักธรรมาภิบาล ถูกต้องและเป็นธรรมสนองนโยบายแห่งรัฐและองค์กร”