การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ