การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ