ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๗(๑) (๒) และ(๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐