ประชาสัมพันธ์ การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จำนวน ๓ รูปแบบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน รายละเอียดจำนวนราษฎรในเขตเลือกตั้ง แผนที่่และพื้นที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งของรูปแบบที่ ๑ รูปแบบที่ ๒ และรูปแบบที่ ๓ ปรากฏตามเอกสารแนบ  หากประชาชนในเขตเลือกตั้งผู้ใดประสงค์จะเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้ทำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นหนังสือส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่เลขที่ ๕๕๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๓๐ อาจส่งทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง ทั้งนี้ให้ส่งภายใน ๑๐ วันนับแต่วันประกาศ  (ประกาศวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ )